Rejestr zbiorów danych osobowych dostępny jest w Sekretariacie firmy Pofam - Poznań sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że Twoje dane osobowe są przechowywane w bezpiecznych bazach danych.

W firmie stosuje się środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Dostęp do baz mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo[-@-]pofam.poznan.pl